بسته های ترکیبی دلخواه

بسته های ترکیبی دلخواه

mci-pages-sharing
بسته های ترکیبی دلخواه

بسته های ترکیبی دلخواه، بسته‌هایی 30 روزه شامل سه بخش اینترنت، مکالمه و پیامک هستند که حجم هر بخش متناسب با مصرف و نیاز کاربر قابل انتخاب است. بنابراین کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می‌توانند با ساختن بسته مورد نیاز خود هزینه‌های ارتباطی را بهتر مدیریت نمایند. اطلاع از سرویس و فعالسازی از طریق سایت همراه من و اپلیکیشن همراه من و اپلیکیشن همراه من (قسمت خدمات من، بسته های ترکیبی) امکان‌پذیر است.

نکات مهم:
  • بسته های ترکیبی دلخواه بسته رزرو پیش فرض ندارند.
  • کالمه و پیامک بسته ترکیبی دلخواه برای ارتباطات درون شبکه همراه اول قابل استفاده هستند و مکالمات و پیامک‌های خارج شبکه با تعرفه عادی محاسبه می‌شوند.
  • فعالسازی همزمان هر یک از بسته های ترکیبی دلخواه با هر یک از بسته های فقط اینترنت، فقط مکالمه و فقط پیامک امکان‌پذیر است و اولویت مصرف با بسته‌ای خواهد بود که زودتر به اتمام می‌رسد.
  • مکان فعالسازی همزمان بسته‌های ترکیبی دلخواه با سایر بسته‌های ترکیبی (بسته‌های گلخانه، بسته‌های قیمتی و یک بسته ‌ترکیبی دلخواه دیگر) وجود ندارد.
  • در صورتی که حجم هر یک از بخش‌های اینترنت، مکالمه و یا پیامک بسته ترکیبی دلخواه مشترک زودتر از حجم سایر بخش های بسته ترکیبی و زودتر از زمان اتمام بسته ترکیبی وی به اتمام برسد و بسته دیگری از همان بخش (اینترنت، مکالمه و یا پیامک) برای مشترک فعال نباشد، در خصوص این نوع، مصرف مشترک تا زمان اتمام بسته ترکیبی با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.
بسته ترکیبی

بسته ترکیبی

16958 بازدید 1397/11/05 محصولات و خدمات

بسته ترکیبی