مناقصه ها و مزایده ها
mci-pages-sharing

مناقصه ها و مزایده ها

Column 1 Column 2
آگهی مناقصه شماره 97/32 س مشاهده اسفند 97 0173
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/27 س مشاهده اسفند 97 0172
آگهی مناقصه شماره 97/31 س مشاهده بهمن 97 0171
آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 97/30 س مشاهده بهمن 97 0170
آگهی تمدید زمان تحویل پاکات مناقصه شماره 12/97 س عام دو مرحله ای مشاهده دی 97 0169
آگهی تمدید زمان تحویل پاکات مناقصه شماره 12/97 س عام دو مرحله ای مشاهده دی 97 0168
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 21/ 97 س مشاهده دی 97 0167
آگهی تجدید مزایده شماره 97/2 م س مشاهده دی 97 0166
آگهی تمدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/7 س مشاهده دی 97 0165
آگهی فراخوان عام شناسایی تامین کنندگان سیم کارت مشاهده دی 97 0164
آگهی تجدید مناقصه شماره 97/12 س مشاهده دی 97 0163
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/28 س مشاهده آذر 97 0162
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای ( نوبت دوم ) شماره 97/7 س مشاهده آذر 97 0161
آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 97/27 س مشاهده آبان 97 0160
تمدید مناقصه شماره 97/25 س مشاهده آبان 97 0159
تمدید آگهی مناقصه شماره 97/22 س مشاهده آبان 97 0158
آگهی مناقصه شماره 97/2 س مشاهده آبان 97 0157
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/25 س مشاهده آبان 97 0156
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/24 س مشاهده آبان 97 0156
آگهی مناقصه شماره 97/23 س مشاهده آبان 97 0155
آگهی مناقصه شماره 97/22 س مشاهده آبان 97 0154
آگهی مناقصه شماره 97/21 س مشاهده آبان 97 0153
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/20 س مشاهده آبان 97 0152
آگهی مناقصه شماره 97/18 س مشاهده مرداد 97 0151
آگهی مناقصه عام دومرحله ای شماره 97/17 س مشاهده شهریور 97 0150
آگهی مناقصه شماره 97/16 س مشاهده شهریور 97 0149
آگهی مزایده شماره 97/2 م س مشاهده مرداد 97 0148
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/2 س (نوبت دوم) مشاهده مرداد 97 0147
آگهی تمدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/14 س مشاهده مرداد 97 0146
آگهی مناقصه شماره 97/15 س مشاهده مرداد 97 0145
آگهی مناقصه شماره 97/14 س مشاهده مرداد 97 0144
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/12 س مشاهده تیر 97 0143
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/1 س مشاهده فروردین 97 0142
آگهی مناقصه شماره 97/12 س مشاهده اسفند 97 0141
آگهی مناقصه شماره 97/11 س مشاهده بهمن 97 0140
آگهی مناقصه شماره 97/10 س مشاهده دی 97 0139
آگهی مناقصه شماره 97/9 س مشاهده آذر 97 0138
آگهی مناقصه شماره 97/8 س مشاهده آبان 97 0137
آگهی مناقصه شماره 97/6 س مشاهده شهریور 97 0136
آگهی مناقصه شماره 97/5 س مشاهده مرداد 97 0135
آگهی مناقصه شماره 97/5 س مشاهده مرداد 97 0134
آگهی مناقصه شماره 97/4 س مشاهده تیر 97 0133
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای خرید سامانه جامع مدیریت ترافیک(97/3 س) مشاهده خرداد 97 0132
آگهی اصلاحیه مزایده عمومی شماره 97/1 س م مشاهده فروردین 97 0131
آگهی مزایده شماره 97/1 س مشاهده فروردین 97 0130
آگهی مناقصه شماره 96/11 س مشاهده بهمن 96 0129
آگهی مناقصه شماره 96/9 س مشاهده آذر 96 0128
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 96/8 س مشاهده آبان 96 0127
آگهی مناقصه شماره 96/7 س مشاهده مهر 96 0126
آگهی تمدید مزایده شماره 96/3 م س مشاهده خرداد 96 0125
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 96/6 س مشاهده شهریور 96 0124
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 96/2 س مشاهده اردیبهشت 96 0123
آگهی مزایده شماره 96/2 م س مشاهده اردیبهشت 96 0122
آگهی مزایده شماره 1/96 م س مشاهده فروردین 96 0121
آگهي مناقصه عام دو مرحله ای شماره 1/96 س مشاهده فروردین 96 0120
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 4 /95 س مشاهده تیر 95 0119
آگهی مناقصه خدمات بهینه سازی IPBB مشاهده آذر 95 0118
آگهی مزایده شماره 95/5 س م مشاهده مرداد 95 0117
آگهی مزایده شماره 95/3 س م مشاهده خرداد 95 0116
آگهی فراخوان عمومی کولرهای صنعتی و خاص مشاهده مهر 95 0115
آگهی مناقصه عام دومرحله ای شماره 95/2 س مشاهده اردیبهشت 95 0114
آگهی مزایده شماره 95/2 م س مشاهده اردیبهشت 95 0113
آگهی فراخوان عمومی مشاهده شهریور 95 0112
آگهی مزایده 95/1 م س مشاهده فروردین 95 0111
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 95/1س مشاهده فروردین 95 0110
آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کنندگان کالا و خدمات مشاهده اسفند 94 0109
راهنمای سامانه شناسایی و ارزیابی کیفی تأمین کنندگان کالا و خدمات مشاهده 0108
آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 94/11 س مشاهده بهمن 94 0107
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 94/7س مشاهده مهر 94 0106
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 94/10 س مشاهده دی 94 0105
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 94/9س مشاهده آذر 94 0104
آگهي مزایده شماره 94/1 س/م مشاهده فروردین 94 0103
آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 5 /94س مشاهده مرداد 94 0102
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 7 /94س مشاهده مهر 94 0101
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 6 /94س مشاهده شهریور 94 0100
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 5 /94س مشاهده مرداد 94 0099
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای94/4س مشاهده تیر 94 0098
آگهی تمدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 94/3س مشاهده خرداد 94 0097
مناقصه عام دو مرحله ای 1 /94س اصلاحیه مشاهده فروردین 94 0096
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 94/3س مشاهده خرداد 94 0095
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای باتری مشاهده تیر 94 0094
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 1 /94س مشاهده فروردین 94 0093
آگهی فراخوان شناسایی مشاور مشاهده آذر 94 0092
استعلام های معاونت فنی و مهندسی مشاهده مهر 94 0091
آگهی فراخوان عمومی (تامین کنندگان فنی و مهندسی) مشاهده شهریور 94 0090
فراخوان شناسایی تولید کنندگان ، فروشندگان و پیمانکاران مشاهده - 0089
آگهی فراخوان عمومی مشاهده اسفند 93 0088
آگهي مناقصه عام دو مرحله ای شماره 93/3 س مشاهده خرداد 93 0087
آگهي مزایده شماره 93/2/م س مشاهده اردیبهشت 93 0086
آگهي مناقصه عام یک مرحله ای شماره 93/2 س مشاهده اردیبهشت 93 0085
فراخوان شناسايي پيمانكار مشاهده - 0084
آگهی تجدید مزایده شماره 93/1/م س مشاهده فروردین 93 0083
آگهی مناقصه شماره 93/1 س مشاهده فروردین 93 0082
آگهي مزایده شماره 93/1/م س مشاهده فروردین 93 0081
آگهی ارزیابی پیمانکار احداث دو برج مسکونی 500 واحدی 12-92 مشاهده اسفند 92 0080
آگهي تجدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 92/11س مشاهده بهمن 92 0079
آگهي تجديد مناقصه عام يك مرحله اي شماره 92/4س مشاهده تیر 92 0078
آگهي مناقصه عام دو مرحله ای شماره 92/11 س مشاهده بهمن 92 0077
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 92/9/س مشاهده آذر 92 0076
آگهی شناسایی تولید کنندگان 92/1 مشاهده فروردین 92 0075
آگهي مزایده شماره 92/3/م س مشاهده خرداد 92 0074
آگهی تجدید مزایده شماره 92/1/م س مشاهده فروردین 92 0073
آگهي اصلاحیه تمدید مناقصه عام یک مرحله ای شماره 92/7س مشاهده مهر 92 0072
آگهي تمدید مناقصه عام یک مرحله ای شماره 92/7س مشاهده مهر 92 0071
آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 92/8 س مشاهده آبان 92 0070
آگهي تجدید مناقصه عام یک مرحله ای شماره 92/6س مشاهده شهریور 92 0069
آگهي تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره 92/2/س مشاهده اردیبهشت 92 0068
اگهي تجديد مناقصه دو مرحله اي شماره 92/1س مشاهده فروردین 92 0067
آگهي مناقصه عام یک مرحله ای شماره 92/6س مشاهده شهریور 92 0066
آگهي مناقصه عام يك مرحله اي شماره 92/5/س مشاهده مرداد 92 0065
آگهي مناقصه عام يك مرحله اي شماره 92/4 س مشاهده تیر 92 0064
آگهي مزایده شماره 92/1 م س مشاهده فروردین 92 0063
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 92/3 س مشاهده خرداد 92 0062
آگهي مناقصه يك مرحله ای شماره 92/2 س مشاهده اردیبهشت 92 0061
آگهي مناقصه يك مرحله ای شماره 92/1 س مشاهده فروردین 92 0060
آگهي تجديد مناقصه يك مرحله ای شماره 91/6س مشاهده شهریور 91 0059
آگهي مناقصه يك مرحله ای شماره 91/6 س مشاهده شهریور 91 0058
آگهي مناقصه يك مرحله ای شماره 91/5س مشاهده مرداد 91 0057
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 91/4 س مشاهده تیر 91 0056
آگهي مزايده شماره 91/1م س مشاهده فروردین 91 0055
آگهي مناقصه دومرحله اي شماره 91/2 س مشاهده اردیبهشت 91 0054
آگهي مناقصه عام یک مرحله ای شماره 91/3س مشاهده خرداد 91 0053
آگهي مناقصه يك مرحله ای شماره 91/1س مشاهده فروردین 91 0052
اطلاعیه عمومی-90/10/26- فروش سوئيچ كلاسيك - 90/11/01 مشاهده دی 90 0051
آگهی مزایده 90/1 م س-90/10/18- فروش 285 قلم لوازم خارج از رده-90/10/28 مشاهده فروردین 90 0050
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 90/5س مشاهده مرداد 90 0049
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 90/4س مشاهده تیر 90 0048
شرايط مناقصه محدود دو مرحله اي شماره 90/2 م س مشاهده اردیبهشت 90 0047
آگهي مناقصه يك مرحله ای شماره 90/3س مشاهده خرداد 90 0046
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 90/2س مشاهده اردیبهشت 90 0045
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 90/1س مشاهده فروردین 90 0044
آگهي تجديد مناقصه يك مرحله اي شماره 89/16 س مشاهده - 0043
آگهي مناقصه يك مرحله ای شماره 89/16 س مشاهده - 0042
آگهي مناقصه يك مرحله ای شماره 89/17 س مشاهده - 0041
شناسایی پیمانکار نصب و راه اندازی مشاهده - 0040
شناسایی تامين كنندگان و توليدكنندگان لوازم نصب مشاهده - 0039
شناسایی پیمانکار بهينه سازي شبكه مشاهده - 0038
شناسایی پیمانکار نگهداري شبكه مشاهده - 0037
آگهي مزايده شماره 89/4 م س مشاهده تیر 89 0036
آگهی مزایده شماره 88/5 م س مشاهده مرداد 88 0035
آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره 88/22 س مشاهده 88 0034
آگهي تجديد مناقصه دو مرحله ای شماره 88/14 س مشاهده 88 0033
اصلاحيه آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره 88/20 س مشاهده 88 0032
آگهي مناقصه یک مرحله اي شماره 88/24 س مشاهده 88 0031
آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره 88/25 س مشاهده 88 0030
آگهی مناقصه شماره 88/26 س مشاهده 88 0029
آگهي تجديد مناقصه یک مرحله ای شماره 88/17 س مشاهده 88 0028
آگهي تجديد مناقصه دو مرحله ای شماره 88/17 س مشاهده 88 0027
آگهی تجديد مناقصه شماره 88/8 س مشاهده آبان 88 0026
آگهی مناقصه شماره 88/27 س مشاهده 88 0025
آگهي مناقصه یک مرحله اي شماره 89/3 س مشاهده خرداد 89 0024
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 89/2 س مشاهده اردیبهشت 89 0023
آگهي مناقصه عام يك مرحله اي شماره 88/28 س خدمات اندازه گيري ميداني دوره اي در بزرگراهها و خيابانهاي اصلي شهر تهران مشاهده 88 0022
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 89/4 س مشاهده تیر 89 0021
آگهي مزايده شماره 89/1 م س مشاهده فروردین 89 0020
آگهي تجديد مناقصه یک مرحله اي شماره 89/3 س مشاهده خرداد 89 0019
آگهي مزايده شماره 89/2 م س مشاهده اردیبهشت 89 0018
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 89/5س مشاهده مرداد 89 0017
آگهي تجديد مناقصه يك مرحله ای شماره 88/17 س مشاهده 88 0016
آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره 89/6 س مشاهده شهریور 89 0015
آگهي تجديد مناقصه دو مرحله ای شماره 89/4 س مشاهده تیر 89 0014
آگهي تجديد مناقصه دو مرحله ای شماره 89/5س مشاهده مرداد 89 0013
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 89/7 س مشاهده مهر 89 0012
آگهي مناقصه يك مرحله ای شماره 89/8س مشاهده آبان 89 0011
آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره 89/09 س مشاهده آذر 89 0010
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 89/11 س مشاهده بهمن 89 0009
اصلاحیه آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 89/9 س مشاهده آذر 89 0008
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 89/12 س مشاهده اسفند 89 0007
آگهی مناقصه شماره 89/13 س مشاهده 89 0006
آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 89/14 س مشاهده 89 0005
آگهي مزايده شماره 89/3 م س مشاهده خرداد 89 0004
آگهي مناقصه دو مرحله ای - شماره 89/15 س مشاهده 89 0003
اصلاحيه شماره يك مناقصه 89/15س مشاهده 0002
سامانه شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا و خدمات مشاهده 0001